Strategie Spolku pro efektivní altruismus na rok 2017

Co si dal Spolek EA v ČR za úkol na rok 2017

March 1, 2017

Spolek pro efektivní altruismus vznikl na konci roku 2016. Založili jsme jej jako obdobu lokálních buněk EA hnutí, které rychle vznikají po celém světě, především v univerzitních městech.

Jako efektivní altruisté se snažíme pomocí vědeckého myšlení a zdravého rozumu hledat nejlepší způsoby, jak pomáhat druhým, a pak takto zacílené pomoci věnujeme své zdroje: své peníze, svůj čas a své schopnosti.

Lokální buňky efektivních altruistů jsou způsob, jak se potkáváme s ostatními podobně zaměřenými lidmi kolem nás a spolu se zamýšlíme, jak můžeme co nejúčinněji zlepšit svět. V lokálních buňkách efektivní altruisté koordinují svoji činnost a například pořádají osvětové přednášky pro veřejnost nebo fundraisery na efektivní charity.

První akce naší buňky byla konference EAGxPrague 2016, na kterou jsme přijali 122 účastníků a jejímž organizováním se naše řady rozrostly ze 3 zakladatelů na 15 členů (k 15. prosinci 2016).

Aby naše činnost doopravdy co nejvíce pomohla světu, je potřeba, aby byla koordinovaná a dobře naplánovaná. Z toho důvodu jsme zformulovali na rok 2017 strategii, kterou vám zde představíme. Při její formulaci jsme museli vycházet pouze z omezených informací, které jsme měli k dispozici z naší dosavadní krátké činnosti. Je proto možné, že v průběhu roku naše priority změníme kvůli novým zjištěním.

Shrnutí

Budeme se zaměřovat na čtyři hlavní oblasti:

  • Hlavní aktivity: Základní chod a růst Spolku, hledání nových členů a udržování a aktivizace stávajících členů, občasné přednášky. EAGxPrague 2017.
  • Obsah: Zlepšování http://www.efektivni-altruismus.cz, články do médií, překlad klíčových materiálů do češtiny.
  • Social impact assessment: Podpora kvantitativního přístupu k hodnocení úspěšnosti sociálně prospěšných projektů. Poskytování poradenství českým dárcům a neziskovým organizacím v této oblasti.
  • Výzkumné iniciativy: Oslovování akademické komunity a podpora hodnotného výzkumu, například globální prioritizace a existenčních rizik (zejména oblasti bezpečnosti silné umělé inteligence).

Následující sekce popíší naši současnou situaci a zvláštnosti českého prostředí, které jsme brali v potaz při výběru těchto oblastí, proč jsme se zaměřili právě na tyto oblasti, a pro každou oblast podrobněji popíší konkrétní projekty, které bychom si přáli realizovat.

Zvláštnosti českého prostředí

Efektivní altruismus jako hnutí vzniklo v relativně bohatých zemích: Velké Británii a Spojených státech. Oproti jejich občanům mají Češi v průměru nižší platy.

To znamená, že v Česku je mnohem méně efektivní pro jednotlivce strategie zvanáearning to give - práce na vysoce placených pozicích s cílem darovat velkou část výdělku na charity. Češi zkrátka v Česku nevydělají tolik.

Na druhou stranu díky nízkým platům a relativně nízké sociální nerovnosti je v Česku levný výzkum a neplacené studium na kvalitních veřejných vysokých školách. Jsme také malá země a jdou u nás snadněji než jinde navazovat kontakty.

Výzkum důležitých oblastí je jeden ze způsobů, jak pomoci světu. Příkladem obecně prospěšného výzkumu je vývoj prostředků proti tropickým nemocem. Kromě toho však věříme, že existují oblasti, ve kterých lidské poznání je bohužel ještě výrazněji neodpovídá jejich důležitosti.

Díky malé ceně výzkumu a malé, nicméně kvalitní české akademické komunitě věříme, že uvnitř Česka může být právě výzkum řešení globálních problémů jeden z nejefektivnějších způsobů pomoci. Česko má ve výzkumu komparativní výhodu: pokud by komunita efektivních altruistů vybírala, čím by měla která země přispívat, Česko by nebylo centrum získávání peněz na financování filantropie, nýbrž centrum výzkumu, poněvadž je zde levné najímat výzkumníky.

Dále si myslíme, že pro absolventy vysokých škol, kteří jsou schopni najít prestižní práci v zahraničí, může být nejlepší možností earning to give nebo jiná strategie s vysokým ekonomickým dopadem (například podnikání).

Výběr oblastí

V Čechách teprve začínáme a nejsme zatím zavedená stabilní organizace. Abychom dosáhli co největšího pozitivního dopadu, je potřeba, abychom zajistili naši budoucí existenci. Proto je naše hlavní priorita budování komunity a aktivizace členů. Lidé, kteří se s efektivním altruismem identifikují, mají pomáhání ostatním jako důležitou životní prioritu. Často například veřejně přislibují darování nějakého procenta (většinou 10%) svého platu na efektivní charity. Pro představu, jako dolní odhad na pozitivní dopad jednoho efektivního altruisty: 10% z průměrného platu 27 297 Kč je za 40 let kariéry 1 310 256 Kč. Dar takovéto částky na Against Malaria Foundation dle výzkumů zachrání 14 lidí. Proto je vysoce hodnotné budovat komunitu lidí, kteří se vzájemně podporují ve svém nadšení pro efektivní altruismus, i když by například během následujících 5 let žádné dary neučinili.

Kromě budování komunity z již zapojených efektivních altruistů je potřeba i o filosofii efektivního altruismu informovat nové lidi. K informování a ke snížování bariér budeme vyrábět informační texty o efektivním altruismu v češtině.

Obě tyto oblasti jsou “meta-aktivity” založené hlavně na růst a podporování hnutí. Rozhodli jsme se k nim také připojit další aktivity, které jsou zaměřeny na přímější pomoc.

Chceme totiž dokázat, že to myslíme vážně a nechceme jenom vybudovat debatní klub. Z pohledu zvnějšku rozhodně nechceme působit jako “Spolek pro efektivní altruismus, který se snaží co nejvíce pomoct ostatním a jehož jediná aktivita je svá vlastní propagace a expanze”.

Podíváme-li se na naše akce dlouhodobě, je mnohem lepší udržet EA buňku, která bude aktivní následujících 10 let a každý rok daruje na efektivní charity ekvivalent 50 000 Kč, než buňku, která v roce 2017 daruje ekvivalent 100 000 Kč a pak se rozpadne. Z dlouhodobého hlediska tedy v roce 2017 je meta-aktivita budování hnutí důležitější, než přímá pomoc.

Pro meta-aktivitu budování hnutí budou však projekty zaměřené na přímější pomoc instrumentálně užitečné. Přímější projekty nám budou dávat:

  • Reference a kredibilitu (“Jsme Spolek pro efektivní altruismus. V roce 2017 jsme dokázali uskutečnit úspěšné konkrétní projekty X, Y a Z.”)
  • Informace (například: “Projekt Adoptuj kuřátko ve velkochovu nás stál spoustu úsilí a neuspěl. Ale díky němu už víme, že lidé mají radši prasátka než kuřátka, takže můžeme příště mířit své úsilí lépe.”)
  • Nové schopnosti (čím univerzálnější, tím lépe, protože tím užitečnější budou v budoucích projektech)
  • Kontakty

Vybrali jsme dva projekty pro přímější pomoc: social impact assessment a výzkumné iniciativy. V rámci social impact assessment se budeme zaměřovat na české neziskovky a dárce a bude jim poskytovat informace o metodologii pro měření efektivity pomoci a pro datově podložený výběr intervencí. Výzkumné iniciativy budou informovat české akademické prostředí o tom, jaké směry výzkumu mají potenciálně velkou hodnotu pro budoucnost lidstva, a tento výzkum podporovat. Oba tyto přímé projekty poskytují kromě svých přímých cílů i možnost informovat o efektivním altruismu užitečné skupiny lidí. Lidé zapojení do neziskovek jsou již často altruisticky motivovaní a proto je jim bližší myšlenka počítat s pomocí ostatním jako s důležitou životní prioritou. Spolupráce s akademickou komunitou je zase užitečná kvůli obecné prospěšnosti vhodně zaměřeného výzkumu.

Hlavní aktivity

Hlavní aktivity našeho spolku budou pravidelné meet-upy, které budou minimálně jednou měsíčně. Jejich strukturu víceméně budeme kopírovat od zahraničních EA buněk. Na meet-upech budeme organizovat neformální diskuze o efektivním altruismu, přednášky (přehrávané nebo živé), a jiné aktivity.

Dále chceme pořádat veřejné přednášky, pravděpodobně na univerzitách. Jejich cílem bude informování buď širší veřejnosti, nebo konkrétně cílené skupiny (například vybrané univerzity).

Zorganizujeme také konferenci EAGxPrague 2017. Ročník 2016 byl nečekaně úspěšný v mnoha faktorech - zvětšil naše členstvo na 15 lidí, poskytl nám mnoho kontaktů na zajímavé lidi a účastníci si z něj dle našich průzkumů odnesli mnoho inspirace a užitečných informací.

Konference EAGxPrague 2016 stála řádově 100 000 Kč sponzorských darů a zabrala práci ekvivalentní 1.3 plných úvazků na 5 měsíců.

Obsah

Jeden podprojekt publikace českého obsahu bude zlepšování http://www.efektivni-altruismus.cz. Přáli bychom si z tohoto webu vyrobit stránku, která zaujme návštěvníka, inspiruje jej velkou příležitostí pomoct ostatním a postupně jej naučí všechny nejdůležitější koncepty. Obsah v českém jazyce by měl být dostatečně motivující, aby návštěvník nabyl dost vůle dohledat a číst detailní zdroje v angličtině. Aby struktura webu byla co nejvhodnější k vysvětlení podstaty efektivního altruismu, bude vyžadovat pečlivý návrh po stránce user experience a copywritingu.

Kromě výroby vlastního obsahu budeme také překládat do českého jazyka klíčové publikace, například důležité články nebo knihy jako Doing Good Better nebo Effective Altruism Handbook.

Nakonec budeme vyrábět materiál k informování širší veřejnosti - články do novin a časopisů, na sociální sítě, a podobné. Vyzkoušíme také pořádání vlastních přednášek a osvědčí-li se jejich dopad, budeme s nimi pokračovat. Obzvlášť užitečné by mohlo být například informování studentů středních škol před maturitou o výběru kariéry, aby mohli vybrat vysokou školu racionálně a s ohledem na dlouhodobou strategii, nikoli “náhodnou volbou” (jak to, dle mých zkušeností, bohužel dělá mnoho chytrých mladých lidí).

Social impact assessment

Neziskové a sociálně prospěšné organizace v českém prostředí často nejsou zvyklé klást důraz na zjišťování, jak prospěšné jejich projekty v důsledku opravdu jsou, nebo dokonce jestli vůbec mají měřitelný dopad. Intuice, že je v principu možné měřit reálný dopad pomoci a myšlenka, že je důležité strukturovat prospěšné aktivity tak, abychom s co nejmenší investicí pomohli co nejvíce, je podstatou efektivního altruismu.

V současné době však dárci a poskytovatelé grantů a dotací (v případě sociálního podnikání investoři) začínají po organizacích čím dál častěji žádat informace o tom, na jakou konkrétní intervenci budou jejich finanční prostředky přispívat, a hlavně jak úspěšná tato intervence opravdu je a bude. Social Impact Assessment (SIA) zažívá v mezinárodním prostředí rapidní rozvoj a našim cílem je nenásilnou formou podporovat znalost těchto přístupů v České republice.

Krátkodobým cílem projektu není měřit a hodnotit efektivitu českých neziskových organizací ani je aktivně oslovovat s návrhy na zlepšení jejich aktivit. Naším cílem je spíše budovat povědomí o problematice a profilovat se jako nezávislý poradce, na kterého se mohou neziskové organizace a sociální podniky obrátit v momentě, kdy si uvědomí že je v jejich nejlepším zájmu aplikovat přístupy SIA na vlastní aktivity.

V rámci projektu social impact assessment budeme studovat a rozvíjet existující ověřené metodiky evidence-based projektů a budeme poskytovat poradenství ohledně jejich úspěšné implementace. Rádi budeme také poskytovat obecné rady dárcům a investorům ohledně toho jaký přístup dárcovství je pro ně nejefektivnější a jak nejlépe cílit svou podporu s ohledem na reálnou měřitelnost jejího vlivu.

Projekt social impact assessment vede Jan Kleňha, náš Chief of Growth (jan.klenha@efektivni-altruismus.cz).

Výzkumné iniciativy

Mnoho efektivně alturistických úvah vede k závěru, že efektivní je podpora výzkumu, který může mít globální důsledky. Za zvláště slibné v tomto směru považujeme výzkum globální prioritizace, existenčních rizik a bezpečnosti umělé inteligence. Pozornost těmto tématům věnovaná je podle našich odhadů zatím nedostačující. Za obzvlášť naléhavou oblast výzkumu považujeme výzkum bezpečnosti silné umělé inteligence, jejíž případný úspěšný vývoj má potenciál proměnit budoucnost celého lidstva výrazněji než například jaderná energie. Chceme v českém akademickém prostředí a mezi studenty se zájmem o umělou inteligenci podporovat zájem o toto pole, například odbornými přednáškami.

Naše pravděpodobně největší výzkumná iniciativa bude School of AGI Safety, na kterou pozveme české i zahraniční účastníky. Protože je bezpečnost umělé inteligence velmi mladá a málo rozvinutá oblast, musí se začátečníci většinou učit základy sami bez učebnicí nebo učitelů. Na School of AGI Safety chceme umožnit nováčkům načerpat zkušenosti od mentorů.

Očekáváme, že organizace School of AGI Safety bude podobně náročná jako organizace EAGxPrague 2016, tedy náklady budou řádově 100 000 Kč a práce ekvivalentní 1.3 plných úvazků na 5 měsíců.

Poměrně jednoduchý způsob, jakým můžeme podporovat studenty ve výzkumu hodnotných oborů, jsou granty - například vypisování odměn za bakalářské a diplomové práce nebo články v důležitých oblastech.

Nakonec, jako aktivitu na pomezí výzkumu a růstu budeme oslovovat českou akademickou komunitu a snažit se šířit povědomí o tématech, které mají velký potenciál zlepšit svět.

Naše výzkumné iniciativy řídí Jan Kulveit, Chief of Research (jan.kulveit@efektivni-altruismus.cz).

Závěr

Podle zkušenosti s relativně úspěšným fundraisingem na konferenci EAGxPrague 2016 a spokojeností sponzorů věříme, že dokážeme naraisovat prostředky na financování aspoň minimálních aktivit zaměřených na budování komunity a EAGxPrague 2017 ve stejném rozsahu jako minulý rok. Úspěšnost ostatních projektů (např. School of AGI Safety) bude záležet na množství času, které jim budou moci naši členové věnovat a na možnostech jejich financování. Částku, která by nám umožnila tento rok realizovat naše projekty v plném rozsahu, odhadujeme na 500 000 Kč.

Bylo by ideální, pokud bychom mohli některé naše členy zaměstnat alespoň na částečný úvazek nebo je jinak kompenzovat, aby mohli věnovat více koncentrované pozornosti aktivitám spolku – jeden člověk pracující na plný úvazek je koordinovanější než 10 lidí pracujících desetinu produktivního času. Odhad množství členů, jejichž práce na plný úvazek by odpovídala požadavkům našich projektů pro rok 2017, je 3.

V případě, že bychom získali zdrojů více, bychom naši činnost rozšířili - například směrem k vlastnímu výzkumu, přímému oslovování velkých dárců a filantropů a jiným. Mohli bychom se inspirovat nadací Effective Altruism Foundation (Stiftung für Effektiven Altruismus), která působí v německy mluvících zemích a provozuje několik spin-off organizací, například Sentience Politics a Foundational Research Institute. Náš dlouhodobý sen je vybudovat v České republice nové centrum efektivního altruismu, spolupracující s již existujícími centry v Silicon Valley a Oxfordu.


blog comments powered by Disqus